Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  16.03.2018 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 23.04.2018


 ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «23» квітня 2018 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, який складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, тобто на 24 годину 17.04.2018 року.

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна.        

 

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Чернобровську Кароліну Миколаївну.

 

3 питання: Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

2.    Діяльність Дирекції Товариства у 2017 році визнати задовільною;

3.    Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

 

4 питання: Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2017 рік;

2.    Діяльність Біржової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

 

5 питання: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік;

2.    Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

 

6 питання: Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.

 

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

 

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

У зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняти рішення:

1. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2017 року, на формування Резервного капіталу Товариства;

2. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2017 року, на розвиток Товариства.

 

9 питання: Зміна типу та найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива» та визначити:

1.       Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВАЯ БИРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»; 

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA».

2.       Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;

російською мовою: ЧАО «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;

англійською мовою: «SE «PERSPEKTIVA» PrJSC.

 

10 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування міста Дніпропетровськ на місто Дніпро, зміну типу та найменування Товариства, та у зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2018 року.  

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів  – Мілюшко Едуарду Івановичу.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О.П. та Артеменко А.О., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

11 питання: Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити з 23.04.2018 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

     Член Біржової ради – Чернобровська Кароліна Миколаївна.

 

12 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.  Обрати Біржову раду Товариства з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2.  Обрати Головою Біржової ради Товариства члена Біржової ради, який отримав найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства.

3.  Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 23.04.2018 року.

 

13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства на безоплатній основі. 

2. Уповноважити Директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

 

14 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://fbp.com.ua.

В період від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення чергових загальних зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами Директор Товариства Шишков С.Є.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів та порядку денного чергових загальних зборів акціонерів до дати проведення зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

 

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства:

1)    акціонер - фізична особа повинен мати при собі оригінал документу, що ідентифікує особу акціонера (паспорт);

2)    представник акціонера-фізичної особи або акціонера-юридичної особи повинен мати при собі оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, яка видана акціонером й посвідчена у встановленому чинним законодавством порядку та оригінал документу, що ідентифікує особу представника (паспорт).

 

Станом на 05.03.2018 р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 23.04.2018 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 5 000 000 000 штук простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 4 911 152 000 штук.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»,

за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

50 464

56 373

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2

5

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

290

428

Гроші та їх еквіваленти 

8 225

2 989

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

241

180

Власний капітал 

50 376

50 292

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

50 000

50 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

88

6 081

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

84

46

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5 000 000 000

5 000 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00002

0,00001

 

 

  Директор ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»   С.Є. Шишков

 

 

ProEmitent.INFO